Kamus Bahasa Indonesia – Lampung Abjad A

Halo rekan-rekan semua, kali ini saya mencoba menyajikan Kamus Bahasa Indonesia – Lampung. Semoga dengan postingan ini dapat membantu rekan-rekan yang membutuhkan:

a.ba, a.ba-a.ba

1 n tanda; isarat; abaaba;

2 a perintah delom barisbubaris; kemandu: dengarkan — itu, tengisko kemandu sina

a.bad

n itungan unggal tahun/ abad. se.a.bad

n seratus tahun; seabad: usia kakekku hampir –, umor bakas/yayik hamper seabad ber.a.bad-a.bad adv buratusan tahun: buratus-ratus tahun: kampung itu usianya sudah –, usia tiyuh sina radu buratusan tahun

a.ba.di

a kekal; manusia tidak akan hidup — selamanya, manusia mak dapok horek kekal selamani

a.bai

n mak nutuk; remeh; abai: kita jangan — dalam aturan, ram dang mak nutuk delom atoran  me.nga.bai.kan vt mak nutuk perintah atawa atoran; maknutukko; ngeremehko; ngabaiko: jangan — perintah itu, dang maknutukko kemandu sina 

a.bai.kan

vt abaiko: jangan — aturan itu, dang abaiko atoran sina ter.a.bai.kan vi teabaiko.

a.ba.kus

ni alat guwai ngitung; alat ngitung.

a.ba.ng

n 1 aruhan guwai sanak ragah sai dituhako; — pulang hari ini, ajo mulang rani sija;

2 pron ninak; kanda; daying; wan; ajo.

a.ba.ngan

ni  jelma sai buagama Islam sai mak ngerejako sembahyang wajib; kapeer; abangan.

ab.das, ber.ab.das

ni ngakuk wudu haga sembahyang secara beraturan;

a.ba.to.ar

n pok mesol: kerbau ini akan disembelih di– untuk qurban, kerebau   sija haga dipesol guwai qurban

1 ab.di n abdi. pe.ngab.di, me.ngab.di vt ngabdi: guru honor dihitung —, guru hunor teitung ngabdi

2 ab.di, ab.di-da.lam adv jelma sai ngabdi delom keratuwan atawa kesuntanan; dalom: abdi delom: keluarga       itu keturunan         —, keluwarga               sina         keturunan dalom.

ab.nor.mal               

n mak biyasani: tindakannya —, kerejaanna mak biasani ab.do.men pron rungga betong.

abc, a-b-c (abjad latin) ni ngelapalko hurup latin; ngebaca: balita itu sudah bisa membaca –, sanak upi sina kak radu pandai ngebaca abc

a.bon

n geral kanikan sai bahanni jak daging sapi; abon.  

a.bo.ne.men

n sesuwatu hal sai buhubungan jama bulangganan mubil; pemakaian; abonemen: ibu membayar — mobil adik, emak ngebayar abonemen mubil adik

a.bo.ri.gin

n jelma pribumi benuwa australia; aborigin: penduduk asli orang australia namanya -, pribumi   jelma       australia julukna aborigin

a.bra.ka.da.bra

n cawana jelma sai pesulap         atawa       penyihir; abrakadabra. — kata penyihir, abrakadabra cawani penyihir

ab.ra.si

adv ngeluwang cutik-cutik batu ulah wai; abrasi: bebatuan itu — oleh sungai, bubatuan sina abrasi ulah wai batangari

ab.rek, se.ab.rek

ni jumlahna nayah; betaka-taka: pekerjaannya –, kerejaanni betaka-taka

ab.sen

v mak kuruk: dua siswa — kelas hari ini, ruwa murid mak kuruk kelas kebiyan sija 

me.ngab.sen, di.ab.sen

vt ngurau geral sanak sai mak kuruk; ngabsen: ibu guru akan — murid dulu, ibu guru kak haga ngabsen pai

ab.sen.si

n buku baka ngabsen; absensi: ini — siswa kelas empat, sija absensi murid kelas pat.

ab.ses

n mesunuk: kakinya kena penyakit —, kukutni kena mesunuk

ab.so.lut

n makdok   batas; mak diragukan lagi: kuasa tuhan benar —, kuwasa tuhan temon makdok batas

ab.sor.psi

v pengisokan wai; absorsi: tanaman hidup melalui  —, tanoman hurek ngelalui penghisokan jak tanoh

ab.strak

1 a bagian sai jak karya tulis; abstrak: dia sedang menulis bagian –, ya lagi nulis bagiyan abstrak;

2 adv mahluk mak ngedok wujudna; duguk; sebelis: mahluk — ciptaan tuhan, duguk ciptaan tuhan ab.stain             ni mak nentuko pilihan; abstain: saya — di pemilihan, nyak abstain di pemilehan

  • bu n latu: banyak — rokok di asbak, nayah latu rukuk di asbak
  • bu, a.bu-a.bu pron geral warna; abu-abu: — warna bajunya, abu-abu warna bajuni

a.cap –ka.li

adv cawa sai teulangulang; molok: — dia bicara tidak baik, molok ya cawa mak helau  

a.car

n hidangan sai unyin bahanna jak buwah-buwahan; acar: — mentimun, acar lepang

a.ca.ra

n guwai; acara: apa — kita malam nanti, api guwai ram bingi sija

a.cu, a.cu.an

n peduman: ucapan orangtua — bagi kita, petuwah hulun tuha peduman haguk ram  me.nga.cu, ber.a.cu.kan vt bupedoman: aturan kita — pada aturan pemerintah, atoran ram bupedoman haguk atoran pemerintah

a.cu.i

ni  pedomani.

a.cuh

n mak peduli; acuh: banyak orang — aturan, nayah jelma mak peduli atoran 

a.cuh-tak-a.cuh

adv sikap atawa penyampaian sai mak butanggung jawab; ngacuh; acuh tak acuh. 

me.nga.cuh.kan

vt mak peduliko; ngacuhko: hodijah tidak pernah — peraturan, hodijah mak pernah ngacuhko atoran.

a.da

n wat: adik — di dalam, adek wat delom  me.nga.da.kan vt ngewatko: mari kita — acara maafmemaafkan, payu ram ngewatko acara mahapmahapan

a.da-a.da-sa.ja

adv wat-wat gawoh; wat gawoh.

a.da.lah

p iyulah: pisang — buah makanin, punti iyulah wah kanikan

a.dab

n tata-cara; adab: kita orang lampung punya —, ram jelma lampung wat tata cara be.ra.dab vt buatoran; bucara; buadab: jangan sampai tidak —, dang sampai mak buatoran

a.da.pun

p sesuwatu hal; watpun.

a.da-ka.la.nya

p wat kala: — tidak bagus, wat kala mak helau

a.dap.tasi

n nyesuaiko; adaptasi: orang baru datang harus melakukan –, jelma ampai ratong harus nyesuaiko  ber.a.dap.ta.si

adv sesuwai.

  • dat n cara; atoran; adat: itu memang— kita, sina sangun atoran ram
  • dat, a.dat-is.ti.a.dat adv cara atawa atoran sai bulaku; adat istiadat.

a.de.gan

n lakun: — dalam film itu baik sekali, lakun delom filem sina helau temon

a.dem

n maiyos: cuaca malam ini — benar, cuaca bingi sija maiyos temon

a.dem-se.kali

adv  maiyos temon; maiyos nihan.

a.dik

n adek; — pulang dari sekolah, adek mulang jak sekula

a.dik-kan.dung

adv adek kandung: ini — saya, sija adek kandungku

a.dik-ti.ri

adv adek kedang sumang emak atawa ebak; adek tiri.

a.dik-a.dik.an

ni 1 geral baka mayinan boneka sanak lunik bakbai; adek-adekan; boneka: hodijah bermain — dengan adik tetangganya, hodijah bumayin adek-adekan jama adek jelma kebelah nuwana; 2 julukna muli meranai kak bucerita di tengebah; adek petungga radu balak; adekadekan.

a.dil

n adil: dalam pembagian harta warisan harus –, delom pembagian harta warisan harus adil

pe.nga.di.lan

1 n pok ngadili; ruwang pengadilan; pengadilan: ini kantor — negeri, sija kantor pengadilan negeri;

2 adv geral kantor pemerintah sai tugasna ngurusi perkara pidana atawa perkara agama; kantor pengadilan: — agama, kantor pengadilan agama

pe.nga.di.lan-a.ga.ma

adv kantor pemerintah sai butugas ngurusi jelma kak nikah atawa talak nikah; pengadilan agama: adik menjadi penghulu di –, adek jadi penghulu di pengadilan agama

pe.nga.di.lan-ne.ge.ri

adv kantor pemerintah sai butugas ngurusi jelma buperkara di tingkat kabupaten; pok ngadili; pengadilan negeri: paman bekerja di —, kemaman bukereja di pengedilan negeri

pe.nga.di.lan-ting.gi

adv kantor pemerintah sai butugas ngurusi jelma buperkara di tingkat propinsi; pengadilan tinggi.

me.nga.di.li

vt ngadili: hakim — terdakwa, hakim ngadili terdakwa

ber.ke.a.di.lan ni keputusan sai mak biyak kebelah; bukeadilan: setiap orang berhak mendapatkan –, tiap jelma buhak mansa keadilan

ad.mi.nis.trasi

1 n kuppulan perabutan kantor sai sipatna wajib; administrasi: dia bekerja di bagian —, ya bukerja di bagian administrasi;

2 adv bagian delom bidang bukereja di perkantoran; bagian administrasi.

a.don

n adun.

a.do.nan

a adunan: bahan-bahan juwadah yang selesai di- siap dimatangkan, bahanbahan juwadah sai kak radu diadun siap dimesakko me.nga.dun v proses pengesaian bahan juwadah racikan nyani kue; ngadun: ibu –– tepung dan telur resep membuat kue, emak ngadun tepung rik tahlui racikan nyani kue

a.du

1 v adu: — ayam, adu ayam; 2 adv lapor perkara kak selesai; lapor: –kan dia ke polisi, laporko ya haguk plisi

me.nga.du.kan

vt lapah ngaduko; ngaduko: kami — dia ke polisi, sikam ngaduko iya haguk plisi

a.du.an

n aduan: — itu perlu barang bukti, aduan sina perlu barang bukti 

a.duh

p agui: — kaki ku tersandung batu, agui kukutku tesantuk batu

me.nga.duh

pron makkik kesakikan; ngagui: dia — kesakitan, ya ngagui kesakikan

a.gak

n injuk: abang jalannya — kencot, abang lapahna injuk kincot

a.gak.nya

p injukna: — dia sakit, injukna ya maring

a.gar

1 p marai; mare: belajar – jadi anak pintar, mejong marai jadi sanak pandai,

2 agar-agar n kanikan sai adunanni jak wai ticampor bahan agar: yang ini namanya kue –, sai sija geralna kue agar.

a.gen

n pok sai ngejual karcis; agen: membeli karcis bus darmaduta di — Baradatu, ngebeli karcis bis darmaduta di agen Baradatu a.gen.da n 1 acara; 2 catatan guwai setahun.

meng.a.gen.da.kan

ni ngejamuk jadwal; ngagindako: kepala sekolah — rapat bulan ini, kepala sekula ngejamuk jadwal rapat bulan sija

a.gung n agung.meng.a.gung.kan

vt ngagungko: kita semua harus — kuasa tuhan, ram unyinna harus ngengagungko kuasa tuhan ke.a.gu.ngan pron kuwasa sai temon mak diraguko; keagungan: — tuhan memang ada, kebalakkan tuhan sangun wat

a.gus.tus

n geral bulan delom almanak masehi; agustus: ini bulan –, sija bulan agustus

a.had

n geral rani minggu delom almanak hijriyah; ahad: hari ini hari –, rani sijarani ahad/minggu; 2 sai, delom bahasa Arab: qul huwallohu –, cawako bahwa Alloh sina sai

ah.li     

n jelma sai pandai atawa bupendidikan khusus; ahli: zaman sekarang banyak orang –, zaman ganta nayah jelma sai ahli

ke.ah.li.an

ni keahlian; kepandaian: apa — kamu?, api keahlianmu?;api kepandaianmu?

sa.ngat-ah.li

adv ahli temon.

a.ib

a burun: jangan menggunakan narkoba itu — bagi keluarga, dang gunako narkoba sina burun bagi keluwarga

a.ir

n wai: minumlah — putih agar sehat, nginumlah wai handak mari sihat me.ngai.ri vt ngewai: danau ranau — sungai komering, danau ranau ngewai hilian komering  peng.air.an ni penguwaian: sawah kita harus bagus — nya, sabah ram harus helau penguwaianna  pe.ra.i.ran adv lawok sai tekuruk delom wilayah suatu negera; perairan.

a.ja.ib

a ajayib; luar biyasa: ia orang yang –, ya jelma sai luar biasa  ke.a.jaib.an adv kajayiban: di dalam suatu negara pasti ada -, delom suatu negara pasti wat kajayiban

a.jak

v ajak; urau: mari kita — temanteman kita main, hoh ram

urau tawok-tawok ram begurau me.nga.jak vt ngurauk; ngajak: saya — mereka bermain, nyak ngajak tiyan bugurau

a.ja.kan vt ajakan: kami ikuti — nya, sikam nutuk ajakanna

a.jal n ajal: kakek maninggal memang sudah –, bakas ninggal sangun kak radu ajal

a.jar n ajar. be.la.jar vt bulajar: kami pergi — kelompok, sikam lapah bulajar kelompok me.nga.ja.ri vt ngajari: guru — kami bahasa lampung, guru ngengajari sikam bahasa lampung me.nga.jar.kan vt ngajarko: saya — adik aksara Lampung, nyak ngengajarko adik aksara Lampung pe.la.jar n murid; pelajar: — memperhatikan guru, murid ngemerhatiko guru pe.nga.jar 1 n pendidik: bapak saipudin sopari — bahasa lampung, bapak saipudin sopari pengajar bahasa lampung; 2 pron jelma sai bukereja ngelatih; pelatih. pe.la.ja.ran ni pelajaran: pertama hari ini bahasa lampung, pelajaran pertama rani sija bahasa lampung ter.pe.la.jar a jelma sai bupendidikan; terpelajar: bahtiyar memang orang –, bahtiyar sangun jelma tepelajar

a.jek

a tetop: ilmu itu bersifat –, ilmu sina busifat tetop ke.a.je.kan ni ketetopan: harus ada — dalam pelajaran ini, harus wat ketetopan delom pelajaran sija.

a.ka.de.mi

adv pok bulajar mare aheli; akademi: sekarang sudah banyak — komputer, ganta kak radu nayah akademi komputer

a.ka.de.mi.si

n jelma sai bupendidikan di sekula ranggal; akademisi: ibu bekerja menjadi –, emak bukereja jadi akademisi

a.kal

n pekeran; akal: mana — mu?, dipa akalmu? be.ra.kal vt ngedok akal; bupekeran: kamu anak tidak –, niku sanak mak bupileh tak-be.ra.kal a mak ngedok akal; mak buakal. me.nga.ka.li vt ngakali: jangan — orang, dang ngakali jelma

a.kal-a.ka.lan

adv saling ngakali; akal-akalan.

a.kan

p haga; aga. se.a.kan-a.kan a seulah-ulah: kamu ini — raja, niku sija seulah-ulah raja

a.kar

n bakak: ini — pohon pisang, sija bakak batang putti be.ra.kar ni bubakak: semua pohon –, unyin batang bubakak

a.khir

n aher: sudah hampir –, radu hamper aher me.nga.khi.ri vt ngaheri: saya akan — pekerjaan ini, nyak haga ngaheri kerjaan sija

a.ki.bat

n sampar; padah; akibat: perbuatan itu berbuah — dari perbuatannya, perbuatan sina kak mangsag radu sampar jak ulahna  be.ra.ki.bat vt busappar; bupadah; buakibat: perbuatan kamu itu — azab, perbuatanmu sina buakibat azab  me.nga.ki.bat.kan vt ngesapparko; ngepadahko; ngakibatko: saya tidak ingin ini — orang celaka, nyak mak haga sija ngesapparko jelma barih celaka a.ki.bat.nya adv akibatna: itulah — kalau tidak mendengarkan nasehat orang tua, sina akibatna amun mak nengiskon nasehat jelam tuha

ak.la.ma.si

adv hasil keputusan sai ramik; persetujuwan; aklamasi: — itu kurang baik, aklamasi sina kurang helau

a.ko.mo.da.si

 n persediaan baka mengan rik pedom guwai jelama belapahan; akomodasi. ak.rab n redik: dia berteman — sekali, ya betawok redik temon

ak.ro.nim

adv kalimat sai jadi sikkatan; akronim: unila — dari universitas lampung, unila akronim jak universitas lampung

ak.sa.ra

1 n aksara hurup sistim tanda grafis baka jelma guwai bukomunikasi; hurup; had. 2 adv bentuk tulisan kelabai hurup rik anak hurup Lampung; kelabai surat: — lampung ada dua puluh, kelabai surat lampung wat ruwa ngepuluh   

ak.sen

pron tekanan kata atawa suku sai jadi jelam; ciri/has: saya tahu itu dia dari –nya, nyak pandai sina ya jak aksenna

ak.tif

1 a giat: dia — dalam kegiatan osis, ya giat delom kegiyatan osis; 2 vt molok ratong: dia juga — ke darmawanita, ya juga molok ratong hung darmawanita me.ngak.tif.kan vt ngegiyatko; ngaktipko: kami — kembali organisasi lingkungan hidup, sikam ngegiatko lagi perkumpulan lingkungan hidup ke.ak.ti.fan ni kegiyatan;keaktipan: apa — kamu sekarang?, apa keaktipanmu ganta?

ak.ti.vi.tas

n kerjaan: — saya di rumah sakit, kerjaanku di rumah sakit ber.ak.ti.fi.tas vt lapah begawi; bukerja.

ak.tor

n penglaku ragah sai buperan utama delom kejadian; aktor.  ak.tris n penglaku sebai sai buperan utama delom kejadian; aktris: banyak — berkumpul untuk kegiatan kemanusiaan, nayah aktris bekumpul guwai kegiatan kemanusiaan

ak.tu.al

adv temon-temon wat; aktuwal: peristiwa –, kejadian aktuwal

a.ku

1 pron nyak: — mau pergi!, nyak haga lijung!;

2 hor betangguhan delom acara merwatin; skenduwa. me.nga.ku vt nganggop; ngaku: ia — barang kepunyaannya, ia nganggop barang jakna  me.nga.ku.i 1 vt ngerasa jakna; ngakuwi: ia — barang itu miliknya, ya ngerasa barang sina jakna; 2 pron ngenyatako sah: ia — perkawinan mereka, ya ngenyatako sah perkawinan tiyan  pe.nga.ku.an n pengakuan: — itu memang benar, pengakuan sina sangun benor

a.kua.rium

n kurungan iwa jak kaca; akuwarium: banyak — dipajang di rumah saya, nayah akuwarium dipajang di nuwaku

a.kun.tan

adv jelma sai ahli pembukuan jama ngebimbing atawa ngawasi gawi bangunan; akuntan: sekarang                 banyak bermunculan –, ganta nayah buluwaran jelma bidang akuntan.

a.kun.tan.si

n  teori rik praktek perakuntanan; pembukuan; akuntansi: kami belajar –, sikam bulajar pembukuan

a.ku.rat

a teliti; pas benor: caranya –, carana pas benor

a.kut

1 a timbul maring sai ngedadak jama geluk nyaksak; akut: penyakit dia terbilang –, penyakikna tehitung akut; 2 pron perkara sai busipat pemecohan sai geluk; ngedesok: masalah ini sudah –, hal sija kak radu prokpokan 

a.lam

n duniya: — harus kita jaga, diniya sija harus ram jaga me.nga.la.mi vt jak ngerasa; ngalami: saya sudah — sendiri, nyak kak radu jak ngerasa sayan  pe.nga.la.man ni hal sai pernah ram alami; pengalaman: saya sudah — masalah itu, nyak kak radu jak telapahi hal sina  ber.pe.nga.la.man vt wat pengalaman; bupengalaman: orang itu memang –, jelma sina sangun wat pengalaman

a.la.mat

n jenganan; pok: di mana — kamu, dipa jengananmu

a.la.mi

a api watna; alami: cantik gadis itu terlihat –, sikop mulli sina teliyak api watni

a.larm

n tanda bunyi: — telah berbunyi, tanda bunyi kak radu bubunyi

a.las

n lapik; dasar: ia duduk dengan –, ya mejong jama lapik me.nga.la.si vt 1 ngejuk alas; ngalasi;: — tempat duduk, ngejuk alas pok merjong; 2 ngejuk lapik; ngelapik.

a.la.san

n nguwatko kician sai haga tecawako; alasan. be.ra.la.san vt budasar: tuduhan kamu tidak –, tuduhanmu mak budasar

a.lat

n perabut: — dapur lengkap, perabut dapor pakok pe.ra.la.tan ni perabutan.

al.bum

n 1 buku baka ngejamukko poto; album: ini — potoku, sija album gambarku; 2 kuppulan piringan halom buisi lagu-lagu; piringan album: dahulu lagu direkam dengan –, tumbai lagu direkam jama piringan album

a.lim

n jelma beilmu agama; saleh; alim: — menerjakan perintah agama, alim ngerjako perintah agama

a.lim-se.ka.li

a pandai agama kedang mak nakal; temon alim.

a.lim-u.la.ma

adv jelma sai pintor delom hukum agama; mualim; alim ulama: mempunyai tugas mengajarkan agama, alim ulama ngedok tugas ngajarko agama

a.lir

v hili.

a.li.ran

1 n wai mehili jak gunung tugok mit lawok; batang are: — air ini datang dari gunung, batang are sija ratong jak gunung; 2 ni listrik ngandung daya wat; aliran: — listrik di sini kurang stabil, aliran listrik dija kurang stabil me.nga.lir vt mehili: air sungai –, wai hili mehili; me.nga.lir.kan vt ngehiliko: bapak — air sawah, bak ngehiliko wai sabah te.ra.li.ri ni tehili: sawah — air, sabah tehili wai

al.ko.hol

v inuman sai ngemabukko; alkohol: minuman itu mengandung –, inuman sina ngandung alkohol

al.lah

n zat sai paling kuwasa sealam semesta; tuhan.

al.mar.hum

n jelma sai radu meninggal; mendiang: lukisan – kakkekku, gambar mendiang bakasku

al.qur.an

n kitab suci agama islam; alquran: kita harus mengamalkan –, ram wajib ngamalko alquran

al.ter.na.tif

n pilehan: kita masih punya — lain, ram pagun wat pilihan barih

a.mal

n pahala; amal: pemberianmu menjadi –, pengejukmu ngejadi pahala  be.ra.mal vt buamal: besok kita akan –, jemoh ram haga buamal me.nga.mal.kan vt ngamalko: mari — apa yang sudah kita ketahui, sija ngamalko api sai kak radu tepandai pe.nga.ma.lan n pengamalan: ini –nya, sija pengamalanna

a.ma.nat

n 1 kokkoh; tanggoh: apa – nya mau pergi?, api kokkohna haga lijung?; 2 pron baka hareta; warisan; wasiyat: — orang tua, wasiyat ulun tuha

a.mat

1 a rasa cutek jama kekurangan atawa kelebehan; alang; — sedikitnya, alang cutikna; 2 adv nihan hunjak; temon-temon; alang: adik merasa kakinya — sakit, adek ngerasa kukutna temon-temon; 3 pron baka ngebenorko; penyon; iwon: coba — dulu pekerjaanmu ini, cuba iwonko kerejaanmu sija me.nga.ma.ti vt menyoni; ngiwoni; ngenahi: saya sedang – orang itu, nyak lagi nanuk jelma sudi

am.bi.gu

a mak tantu; nayah penapsiran:   perkataanmu masih — bagi saya, penyawaannmu pagun nayah penapsiran jakku

am.bi.gu.i.tas

n cawa sai ngandung reti ganda; ambigu.

am.bil

v akuk: — buah jambu itu, akuk wah jambu suda me.ngam.bil vt ngakuk: dia yang — makanin itu, ya ngakuk kanikan sini pe.ngam.bi.lan vt pengakukan: mudah — uang di atm, mak susah pengakukan duwit di atm

a.mis

n heni: sungguh — keringatnya, temon heni hitingna

am.plop    

n ampelop: kertas itu dimasukkan dalam –, kertas sina tekukhuk delom ampelop

am.puh

majas; ampuh: cincin itu — juga, ali sina majas muni

am.pun

1 hor mahap; apun: mintak — dengan dia, kilu — haguk ya; 2 adv cawa sai ngenyatako rasa hiran campor kesol; appun. pe.ngam.pu.nan vt pemahhap; pengapunan: dia benar seorang –, ya temon jelma pemahap me.ngam.pu.ni vt ngemahapi; ngampuni: dia — orang itu, ya ngampuna jelma sina

a.muk

v amuk: — massa sangat berutal, amuk massa temon berutal  me.nga.muk 1 vt ngamuk: kerbau — di sawah, kibau ngamuk di sabah; 2 adv ratong ngedadak ramik-ramik; ngelanda; ngamuk.

a.mu.ni.si

n ubad bedil; amunisi: saya kehabisan –, nyak kebelaan ubat bedil

a.nai-anai

n anai-anai: banyak — di tiang rumah itu, nayah anaianai di tihang nuwa sina

a.nak

1 n sanak: — itu meningis, sanak sina miwang; 2 pron bagiyan sai

lunik jak benda misalni anak tangga; anak: — gunung, anak gunung; 3 adv ngenyatako asal jelma lampung jak

kebahasaanna; buwai: — lampung, anak lampung  be.ra.nak 1 vt ngedok sanak; buanak: — perempuan, buanak sebai; 2 vvt ngelaherko upi jak delom kandunhan; nganak: perempuan itu sudah — tadi pagi, bakbai sina kak nganak jena pagi

mem.pe.ra.nak.kan vt ngenganakko; ngebuwaiko: dia mengambil — dari orang lain, ya ngakuk nganakko jak jelma  pe.ra.na.kan 1 ni pok upi di lom betong; kandungan: –nya masih bagus, peranakanna pagun helau; 2 adv sanak sai telaher jak perkawinan silang: — indo, peranakan indo

an.cam

v cawa nekon; nyalak. me.ngan.cam vt ngenyalak; nyalak; ngancam: mereka — kita, tiyan ngenyalak ram te.ran.cam vt tacam: saya sedang –, nyak lagi tesalak

an.ca.man

n acaman: — ini bukan main-main, ancaman sija lain mayin-mayin

an.cang

v accang.

an.cang-an.cang

vi ngakuk accang-accan; ngaccang; ancang-ancang: melompat naik pohon mengambil —, lumpat cakak batang ngakuk accangaccang

an.da

1 pron niku: — dari mana?, niku jak pa?; 2 hor panggilan delom bahasa merwatin; pusekam: maaf apakah — sudah minum?, tabik pun api pusekam radu nginum?

an.da-se.mua

ni kutti. an.dai a sesuwatu sai pagun delom anggopan; andai: — saya jadi raja, andai nyak jadi raja

an.dal

n asa; andol.me.ngan.dal.kan vt ngasako; ngandolko: orang itu — pamannya, jelma sina ngasaako kemamanni an.da.lan ni asaan; andolan: orang itu — kita, jelma sina asaan ram; 2 pron haropan.

a.neh

a mak biyasana: orang itu terlihat — hari ini, jelma sina teliyak mak biyasani  rani sija  ke.a.ne.han n sai aneh. sa.ngat-a.neh a temon-temon aneh; temon aneh: anak itu sikapnya –, sanak sina lelakuna temon aneh

a.ne.mia

a lebon ingokan; anemiya: kakek kena penyakik –, bakas kena punyakik anemiya

a.ngan

n angon: — saya dia milikku, angonku ya jakku be.ra.ngan-a.ngan vt buangonangon; buperetok: saya — menjadi polisi, nyak buperetok jadi plisi  meng.a.nga.ni n ngangoni: ah kamu ini — dia saja, ah niku sija ngangoni ya gawoh

ang.gap

v anggop: saya — dia seperti adik, nyak anggop ya adik me.ngang.gap vt nganggop: jangan — diri kita lebih, dang nganggop diri ram lebeh

 ang.ga.pan

vt anggopan: — kami semua dia benar, anggopan sikam unyin ya benor  ang.gun a julukna haguk bakbai sikop rik helau; sikop rik helau; anggun: gadis itu – ya?, muli sina sikop rik helau yu? ke.ang.gu.nan ni temon sikop: perempuan itu — kalau memakai jilbab, bakbai sina temon sikop kak makai krudung

a.ngin

n angin; — yang bergerak, angin sai begerak

ang.ka

n lambang bilangan; numor; angka: ini — sembilan, sija numor swai

ang.kat

1 v membawa haguk lambung, ngusung haguk lambung; angkat; 2 vi batok; usung; kabang: — barang itu ke dapur, kabang barang sina hung dapor  be.rang.kat vt bulapah; burangkat: –lah pagi besok, bulapah do pagi jemoh me.ngang.kat vt ngangkat: saya sedang — batu, nyak lagi ngangkat batu  pe.ngang.ka.tan 1 vt guwai ngangkat: — jenazah itu oleh orang banyak, guwai ngangkat jenajah sina jelma ramik; 2 adv buka nerima pegawai baru; ngebatok; pengurukan: belum ada — dari cpns, makkung wat pengurukan jak cpns

ang.ka.tan

n pok ngebantok jelma jadi prajurit perang; angkatan: — dipersenjatai lengkap, akatan dijuk senjata lekkap

ang.ker

a sengok: wajahnya — banir, pudakna sengok temon

ang.sur

v cicil: –an mobil itu tinggi, cicilan mubil sina ranggal me.ngang.sur vt ngenyicil; nyicil: saya — motor saja, nyak nyicil mutor riya ang.su.ran ni cicilan: berapa — motormu, pira cicilan mutormu be.rang.sur a cecutik; cutikcutik: — kreditnya lunis, cecutik cicilanna lunis

a.ni-a.ni

n getas. me.nga.ni-a.ni vt ngegetas: kami — padi di sawah, sikam ngegetas pari di sabah a.ni.a.ya 1 n siksa: jangan di– anak itu, dang didera sanak suda; 2 a beguwai cara massal; bantai. me.nga.ni.a.ya vt ngedera; nyiksa: kamu sudah — siapa?, niku jak ngedera sapa? pe.nga.ni.a.ya.an vt penderaan; penyiksaan: dia dipenjara karena –, ya dikurung ulah penyiksaan

a.ni.mo

n hasrat kuwat jak jelma ramik sai temon semangat; animo: masyarakat sangat besar, semangat warega temon balak  an.jak p mulai; isot; jak. be.ran.jak 1 v buisot: jangan — dari situ, dang buisot jak san; 2 adv buanjak; minjak: jangan — dari tempat duduk, dang minjak jak pok mejong

an.jang.sa.na, me.ngan.jang

v manjau: — untuk tebar pesona, manjau juk tebar pesona me.ngan.ja.ngi vt lapah manjau; manjau: wah kamu sudah — dia?, wi niku kak radu manjau ya?

an.ju.ng, an.ju.ngan

n bagiyan nuwa kak nyantai; anjungan: orang sedang duduk di –, jelma lagi duduk di anjungan

an.jur, an.ju.ran

n nasihat; anjoran: — kalian sangat bagus, nasihat kuti temon helau me.ngan.jur.kan vt ngejuk nasihat;    nganjorko: saya — kamu jangan mandi, nyak nyaranko niku dang mandi

an.tar

v antak: — juwadah itu ke rumah paman, antak barang sina hung nuwa kemaman  me.ngan.tar.kan vt ngantakko: adik sedang — kue, adek lagi ngantakko juwadah  pe.ngan.tar n pengantak: ia — juwadah ke tempat paman, ya pengantak juwadah haguk kemaman

an.tar-da.e.rah

adv jak dairah hung dairah           barih;       antar        adairah: mobil bus itu –, mubil bis sina jak dairah hung daerah barih

an.ta.ra

n 1 hantara benda hagu benda barih; helok-helok: terselip di — buku, tesepik di helepik buku; 2 hatara lepitan buku; helepik. an.ta.rik.sa n luar akkasa: ayah bekerja mengamati –, ebak bukerja ngengamati luar akkasa

an.ta.rik.sa.wan

n jelma sai bukerja ngamati luar akkasa; antariksawan: ayah memang –, abah sangun antariksawan

an.tek

1 n jelma sai diperalat atawa jadi pengikut jelma barih; beduwa: kamu ini seorang –, niku sija jelma beduwa; 2 pron penutuk; penganut: kamu jangan jadi -nya, niku dang jadi penganutna an.tek-be.lan.da adv jelma sa jadi mata-mata penjajah; attek belanda.

an.te.na

n kawak baka nyiarko atawa nangkap antina gelumbang radio rek televisi; antina: saya membenirkan — kemarin, nyak ngebenorko antina mbijo

an.ti    

adv ngelawan; nentang; ngemusuhi; mak setuju; mak suka: kamu ini — saya, niku sija nentang nyak

an.ti.bo.di

n zat sai teguwai delom rah pakai raratko kuman; antibodi. an.ti.bio.tik n zat kimia sai kemik kemampuan ngehambat kuman; antibiotik: saya meminum obat — agar tidak alergi, nyak nginum ubat antibiotic upaya tidak alergi

an.tu.si.as

a bugairah; busemangat: mereka benar — saat menonton, tiyan temon bugairah wattu nontun

a.nu.ge.rah

n kurniya jak sai kuwasa atawa penghargaan jak atasan; penghargaan: adik mendapat — bintang jasa, adek massa penghargaan bintang jasa me.nga.nu.ge.ra.hi 1 vt ngehadiyahi: saya yang membantu — dia bintang, nyak sai nulung ngehadiyahi ya bintang; 2 adv kurniya tuhan; ngurniyai; anugerah: sukur tuhan masih — kami semua, sukor tuhan pagun ngurniyai sikam unyinna di.a.nu.ge.ra.hi vt dijuk hadiyah; dihadiyahi: memang benar adik — bintang, temon benor adek dijuk hadiah bintang a.nu.mer.ta a geral pakkat sai tejukko haguk jelema sai kak radu meninggal; anumerta: dia sudah menjadi –, ya radu bugeral anumerta

a.nut

p nutuk aliran baka perinsip atawa keyakinan; tutuk; yakin. me.nga.nut vt nutuk; ngeyakini: jangan — aliran itu, dang ngenutuki aliran suda pe.nga.nut n penutuk.

a.nyam

v anyom; anyam: ibu belajar belajar — lingkar, mak bulajar anyam lingkor    

a.nya.man

n anyaman: — ibu sudah jadi, anyaman mak kak radu jadi

a.pa.bi.la

p damon; ki: saya suka — kamu juga, nyak damon ki niku muni

a.pa.la.gi

p apilagi: saya saja suka — dia, nyak demon apilagi ya

a.pa.tis

a mak peduli; apatis: kita jangan bersifat –, ram dang busifat mak peduli

ap.li.ka.si

1 n praktek: kami belajar — program   komputer, sikam bulajar praktek program komputer; 2 adv perangkat tambahan delom pelajaran ilmu inpormatika; aplikasi: tambah – program komputer ini!, tambah programna komputer sija! me.nga.pli.ka.si.kan vt meraktekko; ngaplikasiko: bagaimana cara — ini?, repa cara ngemeraktekko sija? ap.re.si.a.si n penilaian haguk suatu peragaan; apresiasi: kepala dinis memberi — atas pengerjaan ini, kepala dinis ngejuk apresiasi atas pekerjaan sija

ap.ril

n geral bulan masehi sai keepat; april: ini sudah bulan –, sija kak radu bulan april

a.pung

n kelampung; apung: jaring harus diberi –, jarring harus dijuk kelampung. me.nga.pung 1 a mak terondom; ngelampung; ngapung: rumah apung itu –, nuwa apung sina ngehampau; 2 pron mutor sai ngebut di rang laya balak kinjukna ngebalap; ngapung. me.nga.pung.kan vvt ngapungko.

a.rah

1 n haguk; guk: — mana ke danau raniu, haguk pa hung danau raniu; 2 pron maksud penyawaan; cawaan: kemana — pembicaraan kamu?, hung pa maksud cawaanmu? pe.nga.ra.han ni ngejuk arah; penghaguan: dia mendapat — dari pamannya, ya mansa penghaguan jak kemamanna

a.re.na

n gelanggang; lapangan; arena: — tempat olah raga sepak bola, lapangan pok ulah raga sipak bal

ar.go.me.ter

n alat sai tepakai baka ngukor pelapahanna mubil; argometer: naik mobil taksi yang ada –nya, cakak mubil sai wat argona

ar.gu.men

n alasan: –nya bagus sekali, alasanna helau temon

ar.gu.men.ta.si

v gawi nguwatko pendapat; ngejuk alasan; argumentasi: — kamu masih perlu diasah, argumentasimu pagun perlu ditajom ber.ar.gu.men.ta.si   ni nyampaikon        pendapat; bupendapat.

a.rif

n bijak: pemimpin harus –, pemimpin harus bijak ke.a.ri.fan vt kebijakan: –nya sungguh menyentuh, kebijakanna temon ngenyentuh

a.ri.san

n urunan jak mupakat jamajama; arisan: — kami untuk menabung saja, arisan sikam haguk nabung gawoh

ar.sip

n kumpulan surat-surat penting; arsip: lemari itu tempat –, lemari sina pok arsip pe.ngar.si.pan ni ngarsipko

ar.ti

p reti: kamu ini tidak ada –, niku sija mak ngedok reti

ar.ti.kel

1 n catatan-catatan sai buisi petunjuk atoran; artikel: saya pernih membaca — mendidik anak, nyak pernih ngebaca ngedidik sanak; 2 adv pasal undang-undang sai buisi ketentuan jelma lampung; kuntara.

a.rung n ngelayar. me.nga.ru.ngi vt ngelayari: orang — sungai umpu, jelma ngelayari way umpu

a.rus

1 n umbak lawok atawa ranau; arus: — laut membesar sedang tinggi, umbak lawok lagi balak; ngebalak; 2           adv arus perkembangan zaman; arus: — zaman saat ini sudah baik, perkembangan ganta kak radu helau; 3 a arus aliran listrik; aliran; arus: — listrik bertegangan tinggi, aliran listrik butegangan ranggal; 4 pron arus hilian way; arus.

  • sah v guwai pengetahuan; asah: membaca buku itung-itung — pengatahuan, ngebaca buku itng-itung asah pengetahuan
  • sah, a.sa.han n baka ngasah; asahan; asah: — dulu golok ini, asaha pai besi sija me.nga.sah vt ngasah: kakak — golok, kiyai ngasah besi pe.nga.sah n jelma sai ngasai pengasahi; pengasah: — itu sudah lama, asahan sina kak radu saka

a.sal

n asal: –nya dari lampung barat, asalna jak lampung barat

a.sam

1 n geral buwah kayu; isom: itu benar buah pohon –?, sina temon wah batang isom?; 2 a peros; masom: buah ini

rasanya –, wah sija rasana masom; 3 pron pudak masom haga marah; manom: nampak mukanya –, keliyakaan pudakna manom

a.sap

n hasok: api itu banyak –, apui sina nayah hasok me.nga.sa.pi vt ngebakar kayu baka ngehasok; ngehasoki: saya — opor ayam, nyak ngehasoki gulai manuk

a.sa.si

a sai jadi dasar kebiyasaan; asasi: tindakan itu sudah –, laku sina kak radu asasi

as.bak

n asbak: — itu wadah abu rokok, asbak sina baka latu rukuk

as.bes

n hatok bubahan dasor jak semen tepakai bakana nuwa; asbes: dapur rumahku beratap –, dapor nuwaku buhatok asbes

a.si.mi.la.si a lawor; asimilasi: tiap desa masyarakat sudah –, tiap kampung waregana kak radu lawor

as.li

a aseli: kita suka produk — indonesai, ram gering produk aseli indonesia

a.so.si.a.si

n himpunan; perkumpulan; asosiasi: — rakyat kecil, himpunan warega lunik

as.pek

n cara ninuk baka perkara atawa hal: teninukkan; aspek: masalah ini ada beberapa –, hal sija wat pepira aspek

as.pi.ra.si

n haropan; kehagaan; aspirasi: tampung — orang banyak, nampung haropan jelma ramik

as.tro.not

n jelma sai ngelayang haguk luar akkasa; astrunut: banyak orang ingin jadi –, nayah jelma haga jadi astrunut

as.tro.no.mi

n ilmu bulan: sekolah ilmu –, sekula ilmu bulan

a.suh

v babang; lajar: — dia hangga besar, babang ya sampai balak me.nga.suh vt ngebabang; ngelajar: abang — adiknya, ajo ngebabang adekni pe.nga.suh n pembabang; abang yang jadi –, ajo sai jadi pembabang

a.sum.si

n anggopan; pikeran: apa — saudara, api pikeran puwari be.ra.sum.si vt buanggopan; bupikeran: jangan — yang tidak benar, dang buanggopan sai mak benor

a.su.ran.si

n jaminan kesihatan atawa kecelakaan; jaminan: ini — dari pemerintah, sija jaminan jak pemerintah me.nga.su.ran.si.kan vt ngejukjaminko; ngejaminko: dia — mobilnya, ya ngejukjaminko mubilni ber.a.su.ran.si n bujamin: mobilnya sudah — di simas, mubilna kak radu bujamin di simas

a.syik

a riang; temon senang; husuk: kami — gembira bermain sepak bola, husuk demon bumayin bal sipak me.nga.syik.kan n ngeriangko: atraksi tadi benar –, tuntunan jena temon ngeriangko

a.tap

n hatok: — di sumahku banyak yang sudah pecah, hatok di nuwaku nayah sai kak radu pecoh

a.ta.se

n jelma ahli sai dibatokko di kedutaan; duta: dia — negara kita, ya duta negara ram

a.tau

p atawa: pilih dia — saya!, pileh ya atawa nyak!

at.let

n atelet; pemayin: — catur kita kalah dari cini, pemayin catur ram kalah jak cina

at.le.tik

n mahir olah raga; ateletik: dia — renang, ya etletik renang  at.le.tis n bentuk badan; bubadan helau; ateletis: banyak latihan supaya –, nayah latihan apaya bubadan helau.

at.mos.fer

1 n hawa: panas sekali — hari ini, panas temon hawa rani sija; 2 adv lapisan hawa sai nyelubungi bumi        sampai keranggalan 300 kilo meter; atmosfer: — di atas ketinggian dari tiga ratus km, atmosfer di atas keranggalan jak telu ratus km

a.tom

v bahan kimiya sai lunik; atum: bom — jatuh di hirosima dan jelang, bom atum tiyak di hirosima rik nagasaki

a.trak.si

n tuntunan; jajakan: malam tadi ada — motor, bingi jena wat tuntunan motor ber.a.trak.si vt ngejuk tuntunan; bujajak: motor itu akan — lebih dulu, mutor sina kak bujajak mena

a.tri.but

n kelengkapan seragam; tanda: seragam pramuka banyak — nya, seragam pramuka nayah tandana

a.tur

v ator. me.nga.tur vt ngator: ibu guru — siswanya, guru sebai ngator muridna

a.tu.ran

v atoran: hidup jangan tidak punya –, hurik dang mak ngedok atoran pe.nga.tur n pengator: dia — dalam penitaan ruang, ya pengator delom punitaan ruwang pe.nga.tur-mu.da adv geral kepangkatan pegawai pemerintahan; pengatur muda: pangkatnya naik ke –, pakatna cakak hung pengatur muda  pe.ra.tu.ran n atoran; peratoran: ini memang sudah — kita, sija sangun kak radu peratoran ram

au.di.en.si

v kunjungan kepemerintahan sai resmi; audiyensi: mereka — dengan bupati, tiyan audiensi jama bupati

au.dio

1 n suwara; audiyo: –nya televisi ini mulai rusak, suaraanna tipi sija kak cadang; 2 pron sai besangkutan jama penengisan; tengisan: — kamu sudah rusak, penengismu kak cadang

au.la

n ruwang balak baka mupakat; sesat: kita bermusyawarah di -, ram bumufakat di sesat

au.rat

n bagian badan sai mak dapok keliyaan; aurat: — kamu terlihat, auratmu teliyaan

au.top.si

v meriksa jasad sai kak radu mati; periksa: tim dokter sedang melakukan –, tim dokter lagi ngotopsi pe.ngau.top.si n pengotopsi: dia salah satu tim –, ya angguta tim pengotopsi me.ngo.top.si vt ngotopsi. ou.top.si.an n hasil otopsi; otopsiyan: — tim dokter minim data, hasil otopsi tim dokter cutik data

a.wak

v diri: jangan sakiti –ku, dang siksa diriku 

a.wak-me.di.a

ni jelma sai lapah nyepok kabar; wartawan. a.wak-pe.sa.wat ni jelma sai ngelapahko kapal terbang; pilot: benar bila dia seorang –, temon ki ya jelma pilot

a.wal

n pangkal; asal: ini adalah — segalanya,     sija          pangkal segalani be.ra.wal vt burasal; bupangkal: ini — dari pencematan, sija burasal jak pencemaran

a.wa.lan

ni bupakkal; awalan. me.nga.wa.li 1 adv guwai nutuki rumbongan kak aman; ngawali; kawal: polisi — mobilnya tahanan, plisi ngawali mubil tahhanan, 2 vt  ngeguwai pertam kali; ngawali: ibu farida ariyani yang — rencana ini, ibu farida ariyani sai ngawali rencana sija.

a.wam

n jelma timbai; awam: di desa banyak ditemukan orang –, di kampung nayah tunggaan jelma timbai

a.was

1 a ati-ati: saya — dengan kejahatan, nyak ati-ati haguk kejahatan; 2 vt ngenah: saat jaga malam kita harus — berkeliling, kak jaga ronda ram wajib ngenah bukeliling me.nga.wa.si vt ngenahi: akuntan itu sedang — pengerjaan, akuntan sina lagi ngenahi pengerjaan pe.nga.was adv pengawas: dia – lapangan, ya pengawas lapangan

a.wa.si

v nahi: tolong — orang itu, tulung nahi jelma suda

a.wet

n tahan muni; lana: makanin ini – juga, kanikan sija tahan muna  me.nga.wet.kan vt ngelanako/ngawetko: pedagang sering — makanin, pedagang molok ngawetko kanikan pe.nga.wet 1 n pungawet: makanin siap saji pakai –, kanikan hantaran pakai pungawet; 2 a nganik cutikcutik; pelana; awet: selalu makan sedikit saja jadi –, molok nganik cutik jadi pelana

a.yak

n pekakas baka nyaring adunan sai halus; ayak. me.nga.yak vt ngayak: ibu — tepung beras, mak ngayak tepung biyas pe.nga.yak n pengayak: ibu — tepung ini, mak pengayak tepung sija

a.yat

n butir surat delom quran; ayat: kamu mengaji sudah — berapa?, niku ngaji kak radu ayat pira? a.yat-a.yat n butir-butir: coba buka — surat itu, coba buka butir-butir surat sija

a.yom

1 v babang. 2 pron bindom; miyos: pohon ini cocok untuk ber–, batang sija cucok haguk bubindom me.nga.yo.mi vt ngebabang; ngeyosi: orang lebih tua sabar — anaknya, jelma lebih tuha sabar ngeyosi sanakna be.ra.yom vt bubindom; buyos: enak — di pohon ini, bangik buyos di batang sija

a.yu

a sikop: — sekali istri orang itu kata tiawan, sikop temon inggoman jelma sina cawa tiawan

a.zab

a balosan: nah kamu mendapat – dari tuhan, ne niku ngemassa balosan jak tuhan meng.a.zab vt ngebalos: tuhan — dengan pedih, tuhan ngebalos sai sakik ber.a.zab ni wah jak lakun sai mak helau; bubalos: perbuatan kamu — setruk badan, kelakukanmu bubalos mati rasa bada  a.zan v bang; ajan: coba kamu yang –, cuba niku sai bang pe.nga.zan n pungebang; pubang: dia — di masjid kita, ya pungebang di masjid ram a.zan.kan vt bangko: anakmu yang baru lahir ini, bangko anakmu sai ampai laher sija a.za.nan ni bungi bang; bangan: bagus sekali –mu, helau temon bungi banganmu

Demikian Kamus Bahasa Indonesia – Lampung Abjad A, semoga bermanfaat dan membantu rekan-rekan yang membutuhkan.

Kamus Indonesia – Lampung Abjad A

Kamus Indonesia – Lampung Abjad B

Kamus Indonesia – Lampung Abjad C

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com