Teks Iklan, Media Komunikatif Kreatif

 

Apa itu iklan?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V) iklan berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga berarti pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa dijual dan dipasang melalui media massa. Iklan dapat ditemui di majalah, surat kabar, televisi atau di tempat umum. Jadi, teks iklan adalah karangan atau naskah yang berisi berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik barang yang ditawarkan.

Ciri-Ciri Teks Iklan

 • Informatif dan komunikatif
 • Objektif dan jujur
 • Singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami
 • Tidak menyinggung pihak lain
 • Menarik
 • Bahasa Komunikatif

Fungsi Teks Iklan

 • Sarana informasi
 • Persuasi atau memengaruhi
 • Sarana edukasi kepada masyarakat
 • Sarana memopulerkan jati diri agar lebih terkenal

Jenis Teks Iklan

 • Pola Penyajian
 • Iklan media cetak
 • Iklan elektronik
 • Sifat Iklan
 • Iklan niaga
 • Iklan nonniaga
 • Tujuan Iklan
 • Iklan penawaran atau permintaan
 • Iklan pengumuman
 • Ruang Iklan
 • Iklan baris
 • Iklan kolom (display)

Isi dalam Iklan

 • Nama produk
 • Gambar
 • Rangkaian kata
 • Gerak
 • Suara

Hubungan Makna dengan Tujuan Isi dalam Teks Iklan

Gambar, kata, suara, tokoh, musik dan narator saling berkaitan

Struktur Teks Iklan

 • Judul atau nama produk
 • Penjelasan
 • Nama dan alamat pengiklan

Kebahasaan Teks Iklan

 • Persuasif
 • Imperatif
 • Berima
 • Berkesan positif
 • Ringkas
 • Fakta

Penyusunan Teks Iklan

 • Ide Kreatif dan Menarik
 • Langkah penyusunan
 • Teks Iklan

Langkah Penyusunan Teks Iklan

 • Mendeskripsikan objek iklan
 • Menentukan media iklan
 • Mencatat pesan yang akan disampaikan
 • Menentukan judul iklan
 • Menyusun kerangka teks iklan
 • Membuat iklan semenarik mungkin
 • Membaca dan meneliti kembali teks iklan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com